ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

e-Learning

e-LEARNING
Μαθητεία από Απόσταση
Απόκτησε τώρα γνώσεις από απόσταση. Η παρούσα σελίδα, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις ασφάλειας στο νερό και αθλητικής ναυαγοσωστικής. Η Μαθητεία Ασφάλειας στο Νερό, είναι μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας στο Νερό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΓΓΔΥ-ΥΥ).


Μαθητεία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής