ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

e-Learning

e-LEARNING
Μαθητεία από Απόσταση
Απόκτησε τώρα γνώσεις από απόσταση. Η παρούσα σελίδα, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις ασφάλειας στο νερό, κατανόησης και αντιμετώπισης ενός περιστατικού πνιγμού και αθλητικής ναυαγοσωστικής. Η Μαθητεία Ασφάλειας στο Νερό, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες που αποτελούν μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας στο Νερό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΓΓΔΥ-ΥΥ) ή εκπαιδευτικό υλικό άλλων οργανισμών.


Μαθητεία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής